UURAISTEN JOKIHAARAN PIENVILJELIJÄYHDISTYS RY:n

SÄÄNNÖT

 

 

 

 

 

1 § Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Uuraisten Jokihaaran Pienviljelijäinyhdistys ry. ja kotipaikka on Uuraisten kunta.

 

2 § Tarkoitus

 

Yhdistyksen tarkoituksena on koota maa-, metsä- ja kotitaloutta ja sen eri aloja harjoittavat, harrastavat, siinä työskentelevät ja muut maaseutuhenkiset ihmiset yhteistoimintaan kylän ja asuinyhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän ammattitietojensa ja -taitojensa kehittämiseksi.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on myös ylläpitää ja kehittää Uuraisten Jokihaaran kylän yhteistoimintaa toimimalla kyläyhdistyksenä. Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä toimintaa.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

             1) toimeenpanemalla neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja, kilpailuja, retkeilyjä, näyttelyitä ja juhlia;

2) opastamalla jäseniään maa-, metsä- ja kotitalouteen, muuhun maaseudun yritystoimintaan sekä puutarhan ja ympäristön hoitoon;

3) edistämällä jäsentensä yhteiseen käyttöön tulevien koneiden, työvälineiden ja laitteiden hankkimista sekä edistää muita yhteishankkeita;

4) edistämällä talouksien keskinäistä yhteistoimintaa ja ihmisten välistä kanssakäymistä sekä ylläpitää ja kehittää maaseudun kulttuuriperinnettä ja - palveluita;

5) tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja alueen maa-, metsä- ja kotitalouden sekä kyläyhteisön taloudellisen ja henkisen toiminnan edistämiseksi ja kyläläisten asioiden ja viihtyvyyden parantamiseksi;

6) erikoistuvien tarpeiden toteuttamiseksi voidaan yhdistykseen perustaa jaostoja tai toimikuntia, kuten maa- ja kotitalousnaistenjaosto, kyläjaosto, kone- ja kuivurijaosto, nuorisojaosto, urheilulujaosto tai lavatoimikunta jne.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita, arvopapereita, järjestää arpajaisia, myyjäisiä, varojen keräyksiä, julkaista jäsenlehteä ja ylläpitää tanssilavaa tai muuta huvi- ja kilpailutoimintaa, joiden yhteydessä voidaan pitää majoitus-, kahvila- ja ravintolaliikettä anniskeluoikeuksin. Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaiset luvat.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

 

4 § Jäsenyys

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka harrastaa yhdistyksen pyrintöjä ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta.

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi sen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa ellei he jo muuten ole olleet yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä.

Kannattajajäseneksi, joilla on yhdistyksen kokouksissa puhe-, mutta ei äänivaltaa, johtokunta voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä osuuskuntia ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän jättää jäsenmaksun suorittamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamisesta päättää johtokunnan ehdotuksesta yhdistyksen kokous. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

5 § Jäsenyydestä johtuvat maksut

 

Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain yhdistykselle jäsen- ja kannattajajäsenet kannatusmaksun, joiden suuruus määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle maksuja. Jäsenmaksut voivat olla myös kertakaikkisia jäsenmaksuja, jotka suoritetaan yhdistykselle vain jäsenen liittyessä ja joiden suuruudesta päättää syyskokous.

 

6 § Varsinainen kokous

 

Päättämisvalta on yhdistyksen kokouksella. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto;

2) päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä                                                                                                                                                                 johtokunnalle ja rahastonhoitajalle;

3) muut mahdolliset asiat

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusmaksujen suuruudesta;

2) hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

3) määrätään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;

4) suoritetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

5) suoritetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten ja varajäsenten osalta;

6) suoritetaan tarvittaessa eri jaostojen, toimikuntien tai vastaavien jäsenten vaali;

7) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet;

8) muut mahdolliset asiat.

 

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan jäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta julkaisemalla se paikkakunnalla leviävässä sanoma- tai paikallislehdessä tai jäsenille jaettavalla kirjallisella tiedotteella. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavoin tai kirjeellisesti tai pylväsilmoituksella.

Yhdistyksen kokouksen avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokousta johtaa tilaisuutta varten valittu puheenjohtaja. Kokouksessa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee, ellei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä jonkin asian kohdalta määrätä toisin, se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit toimitetaan lippuäänestyksellä, mikäli ei yksimielisesti päätetä toisin, muut asiat mikäli 1/4 jäsenistä niin vaatii. Mikäli päätös koskee kiinteistön myyntiä, vaihtoa tai lahjoittamista, vaaditaan sitä kannattamaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti sitä pyytää.

Mikäli jäsen haluaa tuoda yleisessä kokouksessa asioita esille, on ne toimitettava kirjallisesti johtokunnalle riittävän ajoissa johtokunnan käsittelyä varten.

Äänioikeutettu on jäsen, joka kokouspäivään mennessä on täyttänyt 15 vuotta.

 

7 § Johtokunta

 

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja kalenterivuodeksi kerrallaan valittavat kolme (3) varajäsentä. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Mikäli yhdistyksessä on jaosto, toimikunta tai vastaava, johtokunnan jäsenistä vähintään yksi (1) on pyrittävä valitsemaan jaostoon/toimikuntaan kuuluvien yhdistyksen jäsenten piiristä.

         

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan muut tarvittavat toimihenkilöt johtokunta valitsee joko keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta. Sihteerin ja rahastonhoitajan toimet voidaan yhdistää. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä.

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunnan kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan, on yhtynyt, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

 

8 § Nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

9 § Johtokunnan tehtävät

 

Johtokunta

1) kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta;

2) kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee asiat niissä käsiteltäviksi sekä panee toimeen kokouksen päätökset;

3) pitää huolta ja vastaa siitä, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti;

4) huolehtii yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta;

5) laatii jaostojen ja toimikuntien ohjesäännöt ja vie ne varsinaiseen kokoukseen vahvistettavaksi;

6) valitsee yhdistyksen edustajat eri yhteisöjen kokouksiin.

 

10 § Puheenjohtajan tehtävät

 

Yhdistyksen puheenjohtaja

1) pitää huolta yhdistyksen eduista ja menestyksestä;

2) valvoo sääntöjen noudattamista ja yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa;

3) kutsuu koolle johtokunnan kokoukset;

4) johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja avaa yhdistyksen kokouksen.

Puheenjohtajan ollessa estynyt hänen tehtävänsä hoitaa varapuheenjohtaja.

 

11 § Sihteerin tehtävät

 

Yhdistyksen sihteeri

1) laatii johtokunnan kokousten pöytäkirjat;

2) valmistaa yhdistyksen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen;

3) toimittaa määräaikana maatalousseuralle/maaseutukeskukselle asianmukaiset tiedot yhdistyksen toiminnasta:

4) pitää kalusto- tai omaisuusluetteloa sekä hoitaa johtokunnan valvonnan alaisena yhdistyksen omaisuutta, mikäli sitä ei ole jätetty rahastonhoitajan tehtäväksi;

5) panee toimeen johtokunnan päätökset;

6) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon ja arkiston;

7) suunnittelee ja laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa ehdotuksia ja aloitteita yhdistyksen toiminnan jatkuvan vireyden pitämiseksi ja kehittämiseksi.

 

12 § Rahastonhoitajan tehtävät

 

Rahastonhoitaja

1) pitää johtokunnan nimessä jäsenluetteloa sekä kantaa jäsen- ja kannatusmaksut;

2) hoitaa, ottaa vastaan ja kuittaa yhdistyksen kassaan tulevat rahavarat sekä suorittaa yhdistyksen velvoitusten mukaiset tai johtokunnan määräämät maksut ja hoitaa yhdistyksen tilinpidon;

3) laatii vuosittain ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja tilinpäätökseksi sekä muut yhdistyksen taloutta koskevat tiedonannot ja selvitykset;

4) suunnittelee yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa toimenpiteitä yhdistyksen talouden vahvistamiseksi.

 

13 § Tilikausi

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on johtokunnan jätettävä tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa johtokunnalle maaliskuun loppuun mennessä.

 

14 § Sääntöjen muuttaminen

 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, mikäli muutosehdotusta yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista ainakin toinen on sääntömääräinen ja joiden välillä on vähintään yksi (1) kuukausi, kannattaa kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

             Nämä säännöt ja niihin tehtävät muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun siitä on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

 

 

15 § Yhdistyksen purkaminen

 

Yhdistys purkautuu, mikäli yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista ainakin toinen on sääntömääräinen ja joiden välillä on vähintään yksi (1) kuukausi, purkautumisen puolesta on annettu vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat käytetään tällöin yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla alueen maa-, metsä- tai kotitaloutta edistäviin tarkoituksiin.

 

16 § Yleissäännös

 

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.